Formidlingsprojekt om Den Danske Brigade (DANFORCE) i Sverige
under 2. verdenskrig og tiden herefter.

Bestyrelsen i Mindefonden for Den Danske Brigade (DANFORCE) har i 2019 besluttet at Brigadens fortælling skal fortælles på en ny og let tilgængelig måde til nutidens unge og andre med interesse i Danmarks besættelseshistorie. Brigadens historie har indtil nu været fortalt via en mindre udstilling i Frøslevlejren samt en lang række mindre private hjemmesider og oplysninger fordelt på nettet. Der er tillige udkommet en lang række bøger siden 1945 omkring Danmark modstandskamp under 2. Verdenskrig, inkl. bøger om Den Danske Brigade. Flere af disse bøger er skrevet af tidligere medlemmer af Brigaden.

I 1983 blev Mindefonden oprettet med det formål, at:

  • at bevare Brigadens historie for eftertiden,
  • at bevare mindet om brigadesoldater- og lotter, som satte livet til under tjenesten i Brigaden,
  • at værne om mindestenen på Jagtvejen i København.

Fonden har igennem årene søgt at gøre dette ved den årlige kransenedlæggelse ved mindestenen på Jagtvejen, vedligeholdelse af den lille udstilling i Frøslev og aktivt bidrage i regi af Danmarks samlende organ for besættelsestiden: Frihedskampens Frednings- og Mindefond (på engelsk “Danish Veterans WW2”). Fonden består ikke længere af ”brigaderer”, men af sønner af tidligere soldater fra Brigaden og personer med interesse for Danmarks frihedskamp.

Bestyrelsen har de seneste år gennemgået vores opgaver og det står os helt klart, at hvis Den Danske Brigades bidrag til besættelseshistorien fortsat skal være synlig og levende, så den kan anvendes af kommende generationer, så skal den gøre så ”elektronisk” som muligt. Dette skal ske ved, at vores lille udstilling og dele af vores arkiv mv. skal præsenteres på en anden måde, hvor det bliver gjort tilgængeligt via en hjemmeside, som et moderne formidlingsprojekt.

Bestyrelsen har derfor med støtte af Forfatter og cand.mag. i historie og kulturarvsformidling Jakob Tøtrup Kjærsgaard (se CV andet sted på hjemmesiden) igangsat et projekt, som vi håber, at vi ved støtte fra ansøgte fonde kan få realiseret de kommende to år.

Projektet er opdelt i 4 hovedfaser og bliver påbegyndt fasevis, når den nødvendige økonomi er tilvejebragt:

Fase 1: 4 – 6 måneder
Første fase af projektet er at sammenfatte historien om Den Danske Brigade samt indsamle al relevant materiale, som passer ind i en digital platform. Dertil forefindes stadig meget materiale i de danske arkiver, som skal undersøges og formidles ud. Fase 1 vil desuden have karakter af grundforskningsfase, da der i
arkivet ved Hjemmeværnets Museum findes et markant antal sager og filer om Brigadens overordnede historie, såvel som personlige beretninger, som endnu ikke er bearbejdet og behandlet. Der vil blive påbegyndt interview med brigaderer. Desuden vil der være fokus på digitalisering af fotos og dokumenter.

Fase 2: 4 – 6 måneder
Fase to vil bestå af opbygning af en digital platform. Hertil er der fokus på at digitalisere al tilgængelig information til hjemmeside og gøre dette brugervenligt. Der vil tillige afholdt interviews. Desuden vil der være fokus på formidlingsudvikling til det nye formidlingscenter i Mindelunden, hvor vi regner med at Brigaden skal medtages. Derudover er der fokus på at etablere QR-koder til mindestenen ved Jagtvej.

Fase 3: 4 – 6 måneder
Tredje fase af projektet består i videreudvikling af hjemmesiden med historie og viden, som ikke tidligere har været formidlet. Herunder specifikt offentliggørelse af interviews med veteraner fra Brigaden, så disse bliver bevaret for eftertiden.

Fase 4: ca. 6 måneder
I fjerde fase er der fokus på at etablere samarbejde med de danske undervisningsinstitutioner for muligheder om at inkorporere den digitale platform i historieundervisningen. Hertil udarbejde konkrete undervisningsmaterialer om Brigaden. Foreløbige emner vil forventeligt være, men blive afklaret endeligt i
fase 1 og 2: Nøglepersoner fra Brigadens betydning efter 1945 i opbygningen af Danmarks forsvar herunder i høj grad oprettelsen af Hjemmeværnet, det jødiske samfunds bidrag til Brigaden, Brigadens militære betydning for modstandskampen, Brigadens betydning for de dansk-svenske relationer under og lige efter Verdenskrig m.fl.

Den Danske Brigades Mindefond har ikke selv midlerne til et sådant projekt, hvorfor vi i hele perioden er helt af afhængig af støtte fra fonde og evt. andre private bidrag. Midler vil primært blive anvendt til Jakob Tøtrup Kjærsgaard arbejde på deltid, men også til digitalisering af de mange fotos og papirer, som der foreligger, så de kan præsenteres på elektronisk, QR-kode etablering ved markante steder for Brigadens ”liv” og så er det vores ambition, at få interviewet så mange af de sidste ”brigaderer” som muligt, så deres personlige historie fortsat kan leve for fremtiden.

Bestyrelsen vil være glad for alle bidrag til projektet, herunder evt. bidrag som dækker et delelement af formidlingsprojektet.
Alle kan følge med i projektet via denne hjemmeside, hvor resultaterne løbende lægges op så Den Danske Brigades historie fortsat lever.

Finn Winkler
generalmajor (p.)

formand for Mindefonden for Den Danske Brigade (DANFORCE)