FUNDATS for Mindefond Den Danske Brigade (DANFORCE)

§1.

Fonden er oprettet den 11. november 1983 på 40 årsdagen for Den Danske
Brigades oprettelse i Sverige under 2. verdenskrig. Dens Stiftere var
Brigadeforeningens Landsledelse nævnt i alfabetisk orden: Erik Frost, Allan
Gornitzka, Ib E. Jersing Kurt Johansen og Erik Sinding.

§2.

Fondens navn er “Mindefonden for Den Danske Brigadeforening DANFORCE”.
Fondens hjemsted er København.

§3.

Fondens opgave er:
-at bevare Brigadens historie for eftertiden
-at bevare mindet om Brigadesoldater-og Lotter, som satte livet til i
Brigadens tjeneste.
-at værne om Mindestenen på Jagtvejen

§4

Brigadens historie bevares ved at udarbejde og trykning af pjecer efter behov og
økonomisk formåen samt at støtte driften og udbygningen af Brigadesamlingen i
Hjemmeværnsmuseet i Frøslev.

§5.

Området ved Mindestenen skal stedse holdes ryddeligt, og der skal årligt den 6.
maj nedlægges en krans ved Mindestenen for de Brigaderer fra 4. Bataljon, der
faldt under træfningen på Jagtvejen den 6. maj 1945.

§6.

Mindefonden ejer Brigadeforeningens effekter (Brigadesamlingen), herunder det
i Frøslev udstillede.
Effekter og dokumenter, som tilhører Brigadeforeningen, overdrages til fonden
og indgår i dennes aktiver.
Fondens kapital er ved stiftelsen (1983) kr.5000,00 kr
Fondens kapital kan forøges ved tilskud, renter, gaver og/eller arv. skænket til
de under §§3,4 og 5 nævnte opgaver, og kan forøges ved indtægter fra
aktiviteter, herunder salg af publikationer, finansieret helt eller delvis af fonden.

§7.

Ved anvendelse af fondens midler skal fondsbestyrelsen stedse bevare en
minimumskapital på 15.000.00 kan der umiddelbart disponeres over det årlige
renteafkast. Kapitalen anbringes så sikkert og fordelagtigt, som det efter
fondsbestyrelsens og kassererens skøn er muligt. Fondens aktiver skal lyde på
fondens navn, og den urørlige grundkapital skal prohibitiv-påtegnes i banken.

§8.

Hjemmeværnskommandoen (Fondsmyndigheden) udpeger en formand for
fondsbestyrelsen, som består af 5 personer, hvoraf et medlem udpeges af
Hjemmeværnsmuseet. Bestyrelsen som bortset fra formanden er
selvsupplerende, konstituerer sig med en næstformand, sekretær og kasserer.
Det bør længst muligt tilstræbes, at det/de nye medlemmer har en fortid i Den
Danske Brigade. Bestyrelsen afholder – med 14 dages varsel – mindst et årligt
møde.
Den er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger ved
simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen modtager intet honorar for bestyrelsesarbejdet. Dog kan
medlemmer få refunderet omkostninger og udlæg ved udførelsen af hvervet.
Bestyrelsen (Red. den første bestyrelse) består pr. 01.sept.2001 af:
Kurt Johansen, formand
P.A.P. Jacobsen, næstformand
Erik Steffensen.
Erik Lawes og
Allan Gornitzka

§9.

Kassereren forelægger Fondsbestyrelsen regnskabet for Mindefonden ved
afslutningen af regnskabsåret, som er kalenderåret. Før forelæggelsen skal
regnskabet revideres af de af Fondsbestyrelsen udpegede revisorer.

§10
Fonden tegnes overfor trediemand af enten formanden eller næstformanden
sammen med kassereren. Bestyrelsen kan give prokura.

§11.

Ændringer i fundatsen eller beslutning om opløsning skal vedtages af
fondsbestyrelsen og godkendes af fondsmyndigheden. Vedtages det at opløse
Mindefonden, skal fondsbestyrelsen sikre sig, at fondens midler fremover
anvendes i overensstemmelse med formålet i §3.

§12.

Denne fundats vedtaget på repræsentatskabsmødet 6. marts 2001 og sættes i
kraft efter Repræsentantskabet nærmere bestemmelse.

Notits: Ovennævnte statutter er godkendt af Civilretsdirektoratet ved dets
skrivelse j.nr. 2001-410-13162 af okt. 2001.