April-maj 1943

Den første norske politiforlægning i Sverige oprettes. Planer om et tilsvarende dansk arrangement drøftes mellem udenrigskorrespondent Ebbe Munck og docent Harry Söderman.

29. august 1943

Undtagelses-tilstand

Forhandlingspolitikken bryder sammen i Danmark. Den tyske besættelsesmagt indfører militær undtagelsestilstand. Det koster 23 danske og 5 tyske soldater livet. Dele af flåden sænkes af mandskabet eller forsøgt sejlet til Sverige, for at fartøjerne ikke skulle falde i tyske hænder. Størstedelen bliver dog overtaget af den tyske flåde. Resterne af det danske forsvar opløses efter tyske angreb på danske kaserner. Officerskorpset interneres. En enhed af 5. Artilleriafdelings 2. Batteri flygter til Sverige i en cementbåd.

7. september 1943

Efterretningsofficererne kaptajn Volmer Gyth og orlogskaptajn P.A. Mørch flygter til Sverige, hvor de indleder forhandlinger med myndighederne om en dansk eksilstyrke.

17. – 18. september 1943

Oberst Helge Bennike ror sammen med premierløjtnant Winge og en ung sabotør i kajak til Landskrona. Målet er at opbygge et danske korps i Sverige.

1. – 2. oktober 1943

Tyskerne iværksætter deres plan om deportering af de danske jøder. Ny flugtbølge.

14. oktober 1943

De danske politikere afviser general Ebbe Gørtz’ plan om masseevakuering af officerskorpset. Første henvendelse fra det danske socialdemokratis ledelse til den svenske regering.

22. oktober 1943

Interneringen af officerskorpset ophæves. En del af de frigivne officerer rejser illegalt til Sverige.

29. oktober 1943

Fornyede henvendelser om oprettelse af dansk politiforlægning fra den socialdemokratiske ledelse til den svenske regering og fra den danske militærledelse til den svenske forsvarschef. Det meddeles, at generalmajor Kristian Knudtzon vil blive sendt til Sverige som de danske værns befuldmægtigede.

30. oktober 1943

Den svenske regering træffer principbeslutning om at give danskerne samme ordning som nordmændene.

10. november 1943

Generalmajor Kristian Knudtzon med stab ankommer til Stockholm.

14. november 1943

Generalmajor Kristian Knudtzon konkretiserer i skrivelser til den svenske militærledelse de danske ønsker.

Begyndelsen af december 1943

Den første hvervekampagne blandt værnepligtige flygtninge iværksættes.

1. december 1943

De første ca. 30 danske officerer ankommer til Sofielund i Småland. Opbygningen af Den Danske Brigades første forlægning påbegyndes.

3. december 1943

Officiel svensk regerings godkendelse af, at der oprettes en dansk politiforlægning: Den Danske Brigades dåbsattest.

7. januar 1944

De svenske myndigheder beslutter, at der må udleveres lette håndvåben til brigadens medlemmer.

1. marts 1944

Brigadens anden forlægning Sätra Brunn, Västmanland, tages i brug.

10. marts 1944

Arbejdet med indretning af brigadens tredje forlægning i Håtunaholm, Uppland ved Stockholm påbegyndes.

27. april 1944

Brigaden stilles formelt under Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, forkortet SHAEF’s (De Allierede Styrkers Hovedkvarter, under general Dwight D. Eisenhower) kommando.

5. maj 1944

Håtunaholmlejren tages i brug af 1. og 2. bataljon i brigaden

August – og flere måneder frem

Moralkrise i brigadens enheder

Omkring 1. september 1944

Hans Hedtoft-Hansen aftaler med den svenske regering, at brigaden kun sendes til Danmark på kodeordet “Hans er blevet syg” fra Vilhelm Buhl til den svenske regering.

22. september 1944

Den Danske Flotille med base i Karlskrona oprettes.

Oktober 1944

General Ebbe Görtz designeres som øverstkommanderende for samtlige danske modstandsstyrker.

1. november 1944

Der oprettes en militærkomite i Stockholm som bindeled mellem den civile modstandsbevægelse i Danmark og brigaden. En af årsagerne til oprettelsen var moralkrisen i brigaden.

11. november 1944

Der oprettes en særskilt ordenspolitiforlægning i Rüds Brunn i Småland.

28. november 1944

Brigadens fjerde store forlægning oprettes i Rönneby Brunn, Blekinge, som hjemsted for 3. og 4. brigadebataljon.

December 1944

Den britiske generalmajor R. H. Dewing inspicerer brigaden.

Januar 1945

Den sidste store hvervekampagne iværksættes. Den var især rettet mod de unge jøder, som havde været tilbageholdende med at melde sig.

18. februar 1945

Brigadens sidste forlægning i Tingsrüd, Småland, oprettes.

9. april 1945

Den svenske regering giver tilladelse til sammendragning af brigadens enheder i et samlet kantonnementsområde omkring herregården Hackeberga i Genarp Kommune i SKåne.

14. april 1945

Sammendragningen påbegyndes. Som de første bryder 2. bataljon op fra Sätra Brunn.

Slutningen af april 1945

Sammendragningen er tilendelagt. Generalmajor H. R. Dewing inspicerer brigadens en sidste gang.

4. maj 1945

Friheds-budskabet

Frihedsbudskabet lyder fra London omkring kl. 20. Vilhelm Buhl giver kl. 22.45 ordre til fredsmæssig overførsel af brigaden straks næste morgen. I løbet af natten forlægges Den Danske Flotilles fartøjer fra Karlskrona til Hälsingborg. Brigadens enheder kører fra kantonnementsområdet til Hälsingborg.

5.-6. maj 1945

Den Danske Brigades mandskab og materiel – 4.759 mand samt 3.500 tons køretøjer og materiel – overføres fra Hälsingborg til Helsingør.

6. maj 1945

Brigadens enheder overføres til København. Generalmajor Kristian Knutzon overdrager kommandoen over brigaden til general Ebbe Görtz. Spredte træfninger i København mellem brigadeenheder og sympatisører med besættelsesmagten. 3 brigaderer bliver dræbt og 14 andre såres.

8. maj 1945

Brigadens enheder splittes op til forskellige bevogtningsopgaver ud over landet. 1., 4. og dele af 5. bataljon indgår i en særlig grænsekommando til bevogtning af den dansk-tyske grænse.

10. maj 1945

Grænsekommandoen er på plads ved grænsen.

17. maj 1945

Brigadens pionerkommando omdannes til “Danske Minekontrol” og afgår til Jylland for sammen med britiske officerer at føre tilsyn med minerydningen på den jyske vestkyst.

28. juni 1945

Krigsministeriet udsender skrivelse, hvorefter Den Danske Brigade skal opløses den 10. juli 1945.

8. juli 1945

Brigadens bevogtningsenheder afløses af genindkaldte enheder fra den genopstillede hær. Der gøres klar til aflevering og hjemsendelse.

10. juli 1945

Den Danske Brigade opløses. Mandskabet hjemsendes, og officerer og faste befalingsmænd overføres til tjeneste i den genopstillede hær.

1. oktober 1945

Minerydningen officielt fuldført. Brigadens pionerkommando opløses.